Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Bližší informace k výuce nevázaného písma

Základní informace

  • Ve školním roce 2010/2011 se naše škola stala jedinou základní školou v Ústí nad Labem, která se zapojila do pilotního ověřování nového nevázaného psacího písma;

  • od té doby nabízíme žákům možnost volby mezi kličkovým a nevázaným písmem;
  • nevázané písmo vychází z tvarů písmen, se kterými se každodenně setkáváme v našem okolí – písmo podporuje tzv. funkční gramotnost , (žáci se učí tvary písmen, které v budoucnu opravdu upotřebí, bez zbytečných zdobných prvků);
  • písmo je pro žáky snazší, jeho podstata není založena na krasopisu, ale na čitelnosti – díky tomu žáci tolik při psaní nechybují, nemají např. problémy s diakritickými znaménky (jako je tomu u písma kličkového);
  • písmo podporuje čtenářské dovednosti – výzkumy a zkušenosti ukazují, že se žáci naučí rychleji číst;
  • souběžně s nevázaným písmem se samozřejmě žáci učí číst tvary kličkového písma;
  • tento typ písma se používá v ostatních zemích světa a jeho zvládnutí je pro děti přirozenější;
  • písmo je zjednodušeno – pro každou hlásku se žáci učí psát pouze 2 tvary místo 4 tvarů, učí se zároveň velké i malé písmeno;
  • je potvrzeno, že v 4.-5. třídě mnoho žáků samo přechází k nevázanému rukopisu, i když se v první třídě učili písmu klasickému;
  • žáci rychleji a lépe zvládají jeho nácvik a rodičům ulehčuje práci při domácí přípravě.

Nejčastější otázky a mýty

Sklon písma
Sklon písma není striktně stanoven. V 1. třídě se učí žáci psát písmena kolmo k lince, jelikož je sklon písma jedním z individuálních znaků osobnosti, časem se začíná měnit. Děti si písmo přizpůsobují podle své povahy. Vliv na sklon písma má také zrychlující se tempo psaní, takže již ve druhé třídě píše většina žáků písmem nakloněným.

Individuální podpis, když je základem písma písmo tiskací
Stejně jako je sklon písma pro každého písaře individuální, stává se i podpis individuálním „znakem“ každého člověka. Na konci prvního ročníku se každé dítě umělo podepsat, i když mám ve třídě děti se stejným jménem, naučily se psát stejným písmem, dokáži podle podpisu rozeznat, o kterou Aničku nebo kterého Jakuba se jedná. Jejich podpisy jsou jedinečné. Časem se ještě více změní a zautomatizují. S podpisem nebude mít nikdo z nich problém.

Čtení „klasického“ kličkového písma
Při výuce se žáci učí souběžně číst kličkové písmo – bez problémů se ho naučí číst, neumí jím pouze psát.

Rozvoj logického myšlení
Není pravda, že by nevázané písmo nepodporovalo a nerozvíjelo logické myšlení a pro jeho rozvoj by bylo vhodnější písmo kličkové.

Vhodnost pro leváky
Písmo je pro leváky vhodnější – díky důrazu na čitelnost a nikoli na krasopis.