Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Poradenské služby

Školní poradenské pracoviště
konzultační hodiny na základě individuální domluvy

Mgr. Hana Bohuňková – výchovná poradkyně pro 1. stupeň, bohunkova(at)zssnp6.cz
Mgr. Romana Dvořáková – výchovná poradkyně pro 2. stupeň, kariérní poradce, dvorakova(at)zssnp6.cz
Mgr. Petra Veselá – školní metodik prevence, vesela(at)zssnp6.cz

V případě problémů postupujte prosím následovně. Nejdříve kontaktujte:

 • třídního učitele;
 • výchovného poradce (Mgr. Hana Bohuňková – žáci 1. st., Mgr. Romana Dvořáková – žáci 2. st.);
 • školního  metodika prevence (Mgr. Petra Veselá);
 • zástupkyni ředitele (Mgr. Lenka Podrábská);
 • ředitele školy (Mgr. Zdeněk Lutovský).

Úloha výchovného poradce

 • poradenství při řešení problémů žáků (školní neúspěchy, kázeňské problémy, konfliktní situace);
 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami;
 • práce s mimořádně nadanými žáky, metodické vedení
 • zajištění spolupráce s PPP a SPC v kraji, se Střediskem výchovné péče a s orgány státní správy;
 • poradenství pro žáky i rodiče v obtížných životních situacích;
 • poradenství při volbě povolání, vhodný výběr střední školy, pomoc při vyplňování přihlášek.

Úloha metodika prevence

 • tvorba preventivního programu školy, odborné vedení a metodická pomoc učitelům;
 • příprava a vyhodnocování dotazníků a anket vztahujících se k tématům primární prevence (kouření, šikana, drogy, násilí…);
 • prevence záškoláctví, závislostí, prekriminálního chování a dalšího rizikového chování;
 • spolupráce s ostatními pedagogy, zejména s výchovnými poradci a třídními učiteli při řešení projevů rizikového chování (násilí, vandalismus, zneužívání, rasismus a xenofobie, sebepoškozování atd.);
 • individuální a skupinové práce s žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně vztahovými problémy a s dalším rozikovým chováním.

Linky bezpečí

Pro děti i rodiče: bezplatný telefon – 800 155 555 (rady v obtížných životních situacích)
Modrá linka: 549 241 010, 608 902 410 , www.modralinka.cz
Linka vzkaz domů: bezplatný telefon – 800 111 113, 724 727 777 (pro děti a mládež na útěku)
Krizová linka pomoci Spirála (Skorotice, ÚL) – 475 603 390
Linka důvěry – nonstop provoz – 485 177 177

Další poradenská zařízení

Pedagogicko psychologická poradna v ÚL – 475 532 803
Středisko výchovné péče v ÚL – 475 240 010
Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy (Prokopa Diviše 5, ÚL) – 475 216 504
Centrum krizové intervence Spirála (Skorotice, ÚL) – 472 743 835
Intervenční centrum – 475 511 811
Člověk v tísni – 777 787 938
Kontaktní centrum pro drogově závislé – Drug Out Klub – 415 210 626, 475 211 483