Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Povinně zveřejňované informace

 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb., ze dne 31. srpna 2006.

1. Název

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovací listina, včetně dodatků

3. Organizační struktura

Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
SNP 2304/6
400 11 Ústí nad Labem

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace
SNP 2304/6
400 11 Ústí nad Labem

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny 7:00-15:00 hodin

4.4 Telefonní čísla

+420 475 209 094

4.5 Adresa internetové stránky

www.zssnp6.cz

4.6 Adresa e-podatelny

zssnp6(at)zssnp6.cz
ID datové schránky: 3n4wrfv

4.7 Další elektronické adresy

novotna(at)zssnp6.cz (statutární zástupkyně ředitele školy)

5. Případné platby lze poukázat

Škola (+DČ) 0882199399/0800

FKSP 107 – 882199399/0800

platby za stravné ve školní jídelně – 2301016507/2010

úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině – 2701686569/2010

úplata za předškolní vzdělávání a stravné v MŠ – 2101643469/2010

6. IČ

44226233

7. DIČ

CZ44226233 – škola není plátcem DPH.

8. Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

Hlavní dokumenty školy

8.2 Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený střednědobý výhled na roky 2025-2026

Očekávané plnění rozpočtu p. o. v roce 2023

9. Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).
Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10. Příjem žádostí a další podání

zssnp6(at)zssnp6.cz

Interní systém pro oznamování protiprávního jednání (whistleblowing)

11. Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12. Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Žádost o poskytnutí informace
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
 • zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění
 • zákon č. 2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění
 • zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 646/2004 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
 • vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy ve školských zařízeních, v platném znění
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách, v platném znění
14.2 Vydané právní předpisy

právní předpisy nejsou vydány

15. Úhrada za poskytování informací

Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:
a) náklady na pořízení listinných kopií

 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4 2,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4 3,00 Kč
 • cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3 4,00 Kč
 • cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3 6,00 Kč

b) náklady na opatření technických nosičů dat

 • cena za 1 ks CD 15,00 Kč

c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

 • cena za každou započatou hodinu činnosti 120,00 Kč

Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na jakém základě byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výši požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

právní předpisy neexistují

16.2 Výhradní licence

právní předpisy neexistují

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

Výroční zpráva