Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Volba povolání

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

Přihlášky ke studiu

 • v 1. kole přijímacího řízení si může uchazeč o studium poslat 2 přihlášky;
 • tisk přihlášek provádí třídní učitelé;
 • vyplněné a vedením školy potvrzené přihlášky získají žáci v období s vydáním vysvědčení za 1. pololetí od třídního učitele;
 • žáci jsou povinni nahlásit třídnímu učiteli zvolenou školu nebo obor, na který se hlásí;
 • do 15. 1. 2023 je nutné odevzdat třídnímu učiteli IZO škol a čísla oboru (IZO a čísla oboru  – vše by mělo být uveřejněno na webových stránkách zvolené školy), na které se žák hlásí – je možno přihlásit se na 2 SŠ, obory, a to v pořadí dle žákových preferencí;
 • žáci si volí preferenci jednotlivých škol – jako 1. uvádějí školu, o kterou mají největší zájem;
 • přihlášky odevzdávají zákonní zástupci žáka k rukám ředitelů příslušných škol (viz harmonogram termínů níže), a to osobně nebo poštou – základní škola za žáky přihlášky neodesílá!;
 • dle požadavků jednotlivých škol může být součástí přihlášky zdravotní potvrzení uchazeče o studium;
 • zákonní zástupci žáků s SPU si mohou v PPP požádat o potvrzení zajišťující zohlednění při přijímacím řízení.

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM PŘIHLÁŠEK NA SŠ

Termíny
odevzdání přihlášek

 • do 30. 11. 2022 – umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška);
 • do 1. 3. 2023 – střední školy, víceletá gymnázia.

termíny přijímacích zkoušek

 • čtyřleté obory vzdělání:
 • 1. termín – 13. 4. 2023 (čtvrtek)
 • 2. termín – 14. 4. 2023 (pátek)
 • obory 6letých a 8letých gymnázií:
 • 1. termín – 17. 4. 2023 (pondělí)
 • 2. termín – 18. 4. 2023 (úterý)
 • jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny na :
 • 1. termín – 10. 5. 2023 (středa)
 • 2. termín – 11. 5. 2023 (čtvrtek)
 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky;
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách;
 • toto opatření se týká taktéž uchazečů o studium na 6letých a 8letých gymnáziích;
 • na tiskopisech přihlášek budou vytištěny školy v takovém pořadí, v jakém byly předány třídním učitelům;
 • přihlášku uchazeč odevzdá sám do 1. 3. 2022 na každou vybranou školu zvlášť – pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné;
 • pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku;
 • obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zákonným zástupcem žáka.

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je úřední dokument, který uchazeč obdrží po přijetí na školu nebo obor od ZŠ – od výchovného poradce – a zákonný zástupce ho předá příslušné střední škole, na které má zájem studovat;
 • odevzdává se do SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, jinak se přijatý uchazeč vzdává práva být přijat – může se uplatnit pouze jednou (mimo možnosti odvolání);
 • škola má povinnost zápisové lístky povinnost evidovat – dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a čestného prohlášení – vydání nového zápisového lístku je možno na škole, jejímž žákem žadatel je, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje;
 • o způsobu předání zápisových lístků vás budeme včas informovat;
 • důležité odkazy:

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 2. STUPEŇ

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O VOLBĚ STUDIA A POVOLÁNÍ

PROFIL ABSOLVENTA

NABÍDKA TESTOVÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ PRO ROK 2022/2023

STŘEDNÍ ŠKOLY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

VYSVĚTLIVKY K PŘIHLÁŠKÁM NA SŠ

DŮLEŽITÉ WEBOVÉ STRÁNKY

přesměrování na webovou stránku – INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

BURZA ŠKOL ONLINE

Mgr. Romana Dvořákovávýchovná poradkyně, dvorakova(at)zssnp6.cz
1. 9. 2022