Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Volba povolání

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA UČEBNÍ A STUDIJNÍ OBORY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Přihlášky ke studiu

 • v 1. kole přijímacího řízení si může uchazeč o studium poslat 2 přihlášky;
 • tisk přihlášek provádí třídní učitelé;
 • vyplněné a ředitelkou školy potvrzené přihlášky získají žáci v období po vydání vysvědčení za 1. pololetí od třídního učitele;
 • žáci jsou povinni nahlásit třídnímu učiteli zvolenou školu a oboru, na který se hlásí (včetně IZO a čísla oboru – vše by mělo být uveřejněno na webových stránkách zvolené školy);
 • žáci si volí preferenci jednotlivých škol – jako 1. uvádějí školu, o kterou mají největší zájem;
 • přihlášky odevzdávají zákonní zástupci žáka k rukám ředitelů příslušných škol (viz harmonogram termínů níže), a to osobně nebo poštou – základní škola za žáky přihlášky neodesílá!;
 • dle požadavků jednotlivých škol může být součástí přihlášky zdravotní potvrzení uchazeče o studium;
 • zákonní zástupci žáků s SPU si mohou v PPP požádat o potvrzení zajišťující zohlednění při přijímacím řízení.

Termíny
odevzdání přihlášek

 • do 30. 11. 2020 – umělecké školy a konzervatoře (součástí přijímacího řízení je talentová zkouška);
 • do 1. 3. 2021 – střední školy, víceletá gymnázia.

termíny přijímacích zkoušek

 • 1. kolo – od 12. 4. 2021 do 12. 5. 2021.

přijímací zkoušky na obory zakončené maturitní zkouškou

 • od školního roku 2016/2017 skládají všichni uchazeči o studium na středních školách zakončených maturitní zkouškou jednotné přijímací zkoušky;
 • přijímací zkoušky proběhnou ve stejný den se stejným zadáním na všech školách;
 • toto opatření se týká taktéž uchazečů o studium na 8letých gymnáziích;
 • jednotný termín přijímacích zkoušek – 4leté obory: 12. 4. 2021, 2. termín 13. 4. 2021;
 • jednotný termín přijímacích zkoušek – 8letá gymnázia: 14. 4. 2021, 2. termín 15. 4. 2021.

Do 30. 1. 2021 je nutné odevzdat třídním učitelům IZO škol a čísla oborů, na které se žák hlásí – je možno přihlásit se na 2 SŠ, a to v pořadí dle žákových preferencí.

 • na tiskopisech přihlášek budou vytištěny školy v takovém pořadí, v jakém byly předány třídním učitelům;
 • přihlášku uchazeč odevzdá sám do 1. 3. 2021 na každou vybranou školu zvlášť – pořadí škol musí být na obou přihláškách stejné;
 • pokud se pro některou ze škol uvádí specifické informace, uvedou se pouze na příslušnou přihlášku;
 • obě přihlášky musí být podepsány oprávněným zákonným zástupcem žáka.

Zápisový lístek

 • zápisový lístek je úřední dokument, který uchazeč (zákonný zástupce) předá příslušné střední škole, na které má zájem studovat;
 • odevzdává se do SŠ do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, jinak se přijatý uchazeč vzdává práva být přijat – může se uplatnit pouze jednou (mimo možnosti odvolání);
 • škola má zápisové lístky povinnost evidovat – dojde-li ke ztrátě zápisového lístku, je nový vydán pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce a čestného prohlášení – vydání nového zápisového lístku je možno na škole, jejímž žákem žadatel je, nebo na Krajském úřadě Ústeckého kraje;
 • o způsobu předání zápisových lístků Vás budeme včas informovat;
 • důležité odkazy:

INFORMACE VÝCHOVNÉHO PORADCE PRO 2. STUPEŇ

ZÍSKÁVÁNÍ INFORMACÍ O VOLBĚ STUDIA A POVOLÁNÍ

PROFIL ABSOLVENTA

NABÍDKA TESTOVÁNÍ NA ÚŘADU PRÁCE

TERMÍNY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK NA SŠ

NABÍDKA STUDIJNÍCH A UČEBNÍCH OBORŮ PRO ROK 2020/2021

STŘEDNÍ ŠKOLY SE SPORTOVNÍM ZAMĚŘENÍM

přesměrování na webovou stránku – INFORMAČNÍ SYSTÉM O UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ NA TRHU PRÁCE 

BURZA ŠKOL ONLINE

Mgr. Romana Dvořákovávýchovná poradkyně, dvorakova(at)zssnp6.cz
16. 9. 2020