Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Školní družina

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Školní družina naší školy je rozdělena do 7 oddělení. Oddělení ŠD jsou umístěna v samostatném dvoupatrovém pavilonu, při odpolední činnosti využíváme prostor školního hřiště, školní zahrady a zahrady kolem pavilonu školičky.
Pobyt ve školní družině je určen především žákům 1. stupně. Nabízíme zájmové, vzdělávací a spontánní činnosti. Při docházce do družiny žáci získávají kompetence vyplývající z celoročního plánu školní družiny.
Výchovnými cíli družiny jsou citlivé vztahy k lidem, k přírodě. Učíme žáky chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme jejich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, působíme v oblasti prevence rizikového chování a při všech činnostech dbáme na bezpečnost dětí.
V rámci školní družiny jsou dětem nabízeny zájmové kroužky, které organizuje přímo ŠD, nebo jsou z ŠD vyzvedávány na zájmové kroužky organizované školou, probíhají většinou v čase od 14:00 do 17:00 (záleží na jejich aktuální nabídce – viz zde). ŠD pořádá mimoškolní akce určené pro rodiče s dětmi a široké okolí (př. tradiční oslava Halloweenu, vánoční dílničky, pálení čarodějnic…).

PROVOZNÍ DOBA ŠD – 6:00-17:00
ranní provoz = 6:00-7:40 (pavilon ŠD, horní patro)
odpolední provoz = po skončení školního vyučování (v době od 11:30 do 17:00)

ZAMĚSTNANCI ŠD
Pavlína Drahošová – vedoucí vychovatelka ŠD
Kamila Dyrynková
Soňa Jakubcová
Jana Ptáčková
Renata Svobodová
Adéla Veselá
Blanka Veselá

KONTAKTY
drahosova(at)zssnp6.cz
horní družina – 728 423 737
spodní družina – 723 399 973

ZPŮSOB EVIDENCE ŽÁKŮ NAVŠTĚVUJÍCÍCH ŠD
Podmínkou k přihlášení do ŠD je řádně vyplněná přihláška (§ 9 odst.4 vyhl. č. 74/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Žáka je možno odhlásit pouze písemným sdělením zákonného zástupce.
Pro závažné a opakované kázeňské problémy je možno žáka z kolektivu ŠD vyloučit, a to pokud selžou všechny dostupné výchovné prostředky. O vyloučení z docházky do ŠD v takovém případě rozhodne ředitel školy po projednání na pedagogické radě. Rozhodnutí o vyloučení ze ŠD sdělí ředitel školy zákonným zástupcům žáka písemně s patřičným zdůvodněním.

ÚPLATA ZA ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ V ŠD
Úplata se řídí dle platné směrnice – zdePoplatek za 1. pololetí se vybírá v měsíci září, za 2. pololetí v lednu. Upřednostňována je bezhotovostní platba – č. účtu 2701686569/2010 (uvádějte variabilní číslo, které vám předal třídní učitel – platí po celou docházku do ŠD, ve zprávě pro příjemce uveďte jméno dítěte a třídu = „Jan Novák, 1. A“), hotovostní platba je možná v ekonomickém oddělení školy.

DOKUMENTY ŠD
směrnice 10/2020 – Směrnice k výši úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině
směrnice č. 4/2014 – Vnitřní řád školní družiny
roční plán ŠD 2023/2024

FOTOGALERIE