Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Přípravná třída

     Přípravná třída je součástí Základní školy a Mateřské škoy Ústí nad Labem, SNP2304/6, příspěvkové organizace. Ta od září 2004 vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ,,Škola pro všechny„.
Přípravná třída je zřízena pro děti s odloženou školní docházkou. Učitel věnuje dětem maximální individuální péči a připravuje postupně do 1. ročníku spojením činností, které děti dělají v posledním ročníku MŠ a některých aktivit na pomezí 1. ročníku – např. rozvoj předpísařských dovedností, zdokonalování zrakového vnímání pro snadnější učení čtení, rozvoj matematických představ. Cílem našeho snažení je
dětem, pro které by mohla být 1. třída zátěžovým obdobím, umožnit dobrý start do školy, .
Všem dětem je poskytována individualizovaná péče a vzdělání v rozsahu jejich individuálních možností, je zajištěna stimulace jejich rozsahu.
Obsah vzdělávání  přípravné třídy se řídí RVP PV  a je součástí ŠVP. Snahou naší školy je, aby bylo vzdělávání dítěte v přípravné třídě maximálně efektivní.