Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem,

SNP 2304/6, příspěvková organizace

Projekt Den Země

Projekt byl spolupfinancován Ústeckým krajem UZ 00079.
V průběhu realizace projektu od 1. 3. 2017 do 23. 10. 2017 docházelo postupně k naplňování jednotlivých plánovaných činností. Naším cílem bylo směřovat žáky k utváření takových postojů, které povedou k udržitelnému rozvoji, do problematiky EVVO jsme zapojili i zákonné zástupce. Vyučující poskytovali všem zúčastněným řadu poznatků, vytvářeli podmínky pro rozvoj kladných vztahů k prostředí, nápaditosti, vzájemnou spolupráci, praktické dovednosti, návyky, tvořivé schopnosti. Navozovali situace pro zaujímání osobních názorů, přístupů a stanovisek ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti za své zdraví.

Harmonogram projektu:

březen

 • vytipování týmu z řad učitelů pro tento projekt – týmová práce
 • rozdělení dílčích úkolů mezi učitele v týmu
 • rozdělení žáků podle věku do skupin
 • teoretická příprava stanovišť

duben

 • pracovní listy – příprava včetně bodového hodnocení
 • určení měřitelných hodnotících kritérií
 • práce s pracovními listy ve skupinách – poznávání zvuků z přírody
 • a jarních rostlin
 • prezentace prací žáků ve skupinách na jednotlivých stanovištích

květen

 • zdravá x nezdravá strava (smyslová stanoviště – hmatová, čichová, chuťová)
 • nákup materiálu
 • výstava prací žáků pro veřejnost
 • fotogalerie – výstava v prostorách školy

červen

 • nákup materiálu
 • vybudování bylinkové zahrádky – do truhlíků
 • třídění odpadu – soutěž
 • zdravý životní styl – praktické činnosti

září

 • smontování a zabudování kompostéru
 • vytvoření hmatové stezky a její využití
 • beseda o ekologickém způsobu života
 • výroba hmyzího hotelu – pozorování živočichů

říjen

 • zhodnocení projektu včetně fotogalerie z projektu (webové stránky školy)

Naplánované aktivity byly zrealizovány. Dotace 16 800,00 Kč byla utracena dle položkového rozpočtu, spoluúčast školy byla 4 200,00 Kč.

Účel i cíle projektu byly splněny. Díky projektu budeme moci EVVO realizovat snáze i v dalších letech.