Vážení rodiče,
v souvislosti se zvýšenými hygienickými opatřeními Vám se začátkem nového školního roku 2020/2021 zasíláme základné informace, které se týkají fungování naší školy a všech jejích součástí.

Školní rok začne běžným způsobem. Ve všech školních prostorách platí mimořádná hygienická pravidla, která se řídí nařízeními MŠMT a KHS Ústeckého kraje. Provoz školy a organizace školního roku se bude přizpůsobovat aktuální situaci a doporučením MŠMT, Ministerstva zdravotnictví ČR či Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje.

V úterý 1. 9. 2020 se všichni žáci sejdou se svými třídními učiteli ve svých kmenových třídách. V následujících dnech (viz harmonogram níže) bude výuka žáků probíhat dle rozvrhu bez zvláštních omezení (všechny předměty včetně výuky TV, Pč, Hv…). V běžném provozu je taktéž školní družina, pokud KHS nebo MZd nestanoví jinak, poskytuje škola školní stravování. Žáci budou poučeni o zvýšených hygienických podmínkách, prosíme Vás, abyste jim zdůraznili jejich důležitost.

Školní akce, soutěže, zájmové kroužky budou v průběhu školního roku organizovány a upraveny podle aktuální situace, nařízení a doporučení MŠMT a dalších orgánů.

V měsíci září se nebudou konat úvodní třídní schůzky. Úvodní třídní schůzka se uskuteční pouze v 1. třídách a přípravné třídě (9. září 2020 od 16:00, rodiče budou muset mít po celou dobu setkání nasazenu roušku). Ostatní třídní schůzky se budou v průběhu školního roku konat podle aktuální situace, nařízení a doporučení MŠMT a dalších orgánů. O jejich formě budou zákonní zástupci informováni. Jednotlivé vyučující mohou rodiče kontaktovat prostřednictvím systému Bakaláři nebo emailu.

Chtěli bychom vás požádat o vzájemnou komunikaci a spolupráci, o dodržování níže uvedených pravidel:

 1. aktualizace všech kontaktních údajů žáka v Bakalářích (nebo přes třídní učitele);
 2. zákaz vstupu zákonných zástupců do prostor šaten a zákaz volného pohybu zákonných zástupců či cizích osob bez předchozí domluvy do budovy školy (výjimkou je 1. 9. 2019, kdy je povolen vstup maximálně 2 zákonných zástupců jako doprovod prvňáčka nebo žáka přípravné třídy – doprovod by měl dodržovat všechna hygienická nařízení, oceníme, když si nasadí roušku, žáci a vyučující ji mít nemusí);
 • při vstupu do prostor školy použití dezinfekce rukou a ochrany nosu a úst;
 • zákaz vstupu nemocných osob;
 1. pokud vaše dcera/váš syn vykazuje příznaky jakéhokoli onemocnění, neposílejte ji/jej do školy – v případě, že bude žák tyto příznaky vykazovat v průběhu vyučování, bude si jej muset neprodleně zákonný zástupce vyzvednout;
 2. pokud trpí žák alergií, která způsobuje kašel/rýmu – sdělte tuto skutečnost třídnímu učiteli;
 3. mějte, prosím, při ruce v průběhu dne mobilní telefon pro případ, že bychom vám museli zavolat;
 4. dohlédněte na to, aby mělo vaše dítě s sebou při vyučování dostatečné množství papírových kapesníků;
 5. doporučujeme do tašky přibalit pro případ potřeby 1 roušku;
 6. pokud bude žák při vyučování nepřítomen, zákonní zástupci jej omluví a sami se informují u jednotlivých učitelů na doplnění zameškaného učiva – v případě takovéto nepřítomnosti neprobíhá souběžně distanční výuka, ta by přišla na řadu po „naplnění“ podmínek, které vycházejí z nařízení MŠMT, zákonní zástupci by v takovém případě byli informováni prostřednictvím třídního učitele; distanční výuka (pokud by byla zavedena) je povinná pro všechny žáky a byla by přizpůsobena tak, aby se jí mohli účastnit všichni žáci.

Harmonogram 1. týdne nového školního roku:

1. 9. 2020 – 8:00-8:45
2. 9. 2020

 • PT + 1. třídy – 3 vyučovací hodiny
  2.-5. třídy – 4 vyuč. hodiny
  6.-9. třídy – 5 vyuč. hodin
 • vybírání učebnic

3. 9.-4. 9. 2020 – výuka dle rozvrhu bez odpoledního vyučování

 

 I přes výše uvedená opatření věříme, že školní rok proběhne klidně a úspěšně. Všem Vám děkujeme za pochopení a spolupráci.

Přejeme šťastný vstup do nového školního roku nejen Vám, ale i našim žákům.

Mgr. Ramona Grohová